Szkolenia ppoż – co to takiego?

Przyczyn wybuchu pożaru może być niezliczenie wiele – podpalenie, przeciążenie instalacji elektrycznej, posługiwanie się otwartym ogniem. Za każdym razem straty mogą być ogromne i jednocześnie przynosić zagrożenie dla zdrowia osób przebywających w danym pomieszczeniu/ budynku.W każdym zakładzie pracy obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie szkolenia ppoż. Ma to związek z zapewnieniem ochrony ppoż, a ta z kolei ma na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem czy klęską żywiołową. Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników jest wymogiem regulowanym przez przepisy, ale warto wykonywać je chociażby ze względu na podstawowy aspekt bezpieczeństwa.

Kto przeprowadza szkolenia ppoż?

Pracodawca jest tą osoba, która musi wyznaczyć kogoś kto przeprowadzi szkolenie ppoż. Natomiast wszelkie czynności związane z zakresem ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać wyłącznie te osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje. W myśl ustawy o ochronie przeciwpożarowej mogą ją realizować wykwalifikowani inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, specjaliści ochrony przeciwpożarowej, osoby posiadające tytuł technika pożarnictwa bądź inżyniera pożarnictwa.

Osoby uprawnione mogą również zlecać stworzenie systemów ppoż. W ramach wdrożeń systemów ppoż należy uwzględnić jakie urządzenia ppoż powinny znaleźć się w danym obiekcie, ile jakie systemy sygnalizacji i gdzie powinny być montowane, uwzględnić również ilość gaśnic i innych elementów wchodzących w skład systemów ppoż. Jeśli mowa o systemach ppoż bardzo często montowane są różnego rodzaju czujniki oraz sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne. Przykładowe sygnalizatory i systemy sygnalizacji pożaru dostępne na stronie producenta W2 – https://w2.com.pl/product_cat/sygnalizatory

Podstawy prawne w ramach organizowania szkoleń ppoż

W myśl artykułu 100 § 2 pkt 3 ustawy dotyczącej Kodeks pracy. Pracownik jest obowiązany w szczególności przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych. Innym równie istotnym zapisem ustawy jest informacja: Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

Co obejmują szkolenia ppoż?

Szkolenia ppoż przeznaczone są dla każdej grupy zawodowych, zaś celem szkolenia jest zapoznanie pracowników w zasadami zawartymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego danego przedsiębiorstwa. Szkolenia te obejmują:

  • wiadomości ogólne dotyczące przyczyn wybuchu pożarów
  • możliwe przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
  • zasady ewakuacji
  • zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
  • instrukcję postępowania w sytuacji wybuchu pożaru

Rekomendowane artykuły